Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - DiL Konuşma Ve Alternatif İletişim Becerileri

TANI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Tel: 0212 320 08 09

DİL, KONUŞMA VE ALTERNATİF İLETİŞİM BECERİLERİ

PROGRAMIN AMACI

Dil, konuşma ve alternatif iletişim becerilerini geliştirebilme

KAZANIMLAR

 1. Sesin yönünü bulur.
 2. Sesin kaynağını bulur.
 3. Adı söylendiğinde bakar.
 4. Konuşana dikkatini yönelttiğini jest, mimik ve hareketlerle gösterir.
 5. Farklı resimler arasndan ismi söylenen nesneyi gösterir.
 6. Resim üstünde istenen nesneyi gösterir.
 7. Tek basamaklı basit sözel yönergeleri yerine getirir.
 8. İki ve üç basamaklı sözel yönergeleri yerine getirir.
 9. Sözel olmayan yönergeleri yerine getirir.
 10. Nesnelerle yaplan büyük kas davranışları taklit eder.
 11. Nesne kullanılmaksızın gerçekleştirilen büyük kas davranlarını taklit eder.
 12. Küçük kaslarla gerçekleştirilen davranışları taklit eder.
 13. Yüz hareketlerini taklit eder.
 14. Motor hareketlerde sra alr.
 15. Oyun zamannda sra alr.
 16. Kendi sesini kullanarak sra alr.
 17. Kurall oyunlar sürdürebilmek için sra alr.
 18. Tek heceli sözcükleri taklit eder.
 19. ki ve daha fazla heceden oluan sözcükleri taklit eder.
 20. Jest ve iaretlere dayal olarak gereksinimlerini ifade eder.
 21. sim bildiren sözcükler kullanır.
 22. Olumsuzluk bildiren sözcükler kullanır.
 23. Eylem bildiren sözcükler kullanır.
 24. Tekrar bildiren sözcükler kullanır.
 25. Yer bildiren sözcükler kullanır.
 26. Tek sözcük kullanarak gereksinimlerini ifade eder.
 27. letiim balatr.
 28. letiim sürdürür.
 29. ki sözcükl cümlecikler kullanarak gereksinimlerini ifade eder.
 30. � ve daha fazla sözcük içeren cümleler kullanarak gereksinimlerini ifade eder.
 31. G�rd ve yaad olaylarla ilgili bilgi verir.
 32. Bilgi ister.
 33. Nesneleri reddeder.
 34. Hizmeti reddeder.
 35. Bilgiyi reddeder.
 36. Görsellerle desteklenen olaylar anlatr.
 37. Bedenine ait özellikleri belirtir.
 38. Bir günün basit ifadelerle anlatr.
 39. Sahiplik bildiren sözcükleri cümle içinde kullanır.
 40. Sözcük türlerini kullanır.
 41. �oul eklerini cümle içinde kullanır.
 42. Basit bir olay bandan sonuna kadar izler.
 43. Dinledii �yk�y anlatr.
 44. Dinledii eksik cümleyi tamamlar.
 45. Yarm braklan �yk�n�n sonucunu tahmin eder.
 46. Grup i�i oyunlarda rol alr.
 47. Bir konu hakknda istenen süre kadar konuur.
 48. Dinledii �yk�y canlandrr.
 49. Eyalarn bakalaryla paylar.
 50. günlük yaamda nezaket kurallarna uygun konuur.
 51. aretlerden/nesnelerden yararlanarak ihtiyac olan nesneyi ifade eder.
 52. Görsellerden yararlanarak ihtiyaçlarn ifade eder.

N SÜRESİ

n uygulanmas için öngörülen süre 240 ders saatidir.

N UYGULANMASI LE LGL A�IKLAMALAR

  1. Konuma, taklit yolu ile kazanlan bir beceridir. Bu becerinin geliebilmesi için bireyin çevresinde konuan bireylerin olmas gerekir. Konumann kazanlp pekitirilebilmesi için ev i�i etkinlikler mümkün olduunca sade bir dille anlatlmaldr. Ana baba ya da çevresindeki bireyler kendi kendine yüksek sesle, sk sk konumaldr. Bu konuma bireyle birlikte, bir i ya da hareket yaparken olabilir. �rnein, anne evde yemek yaparken zihinsel
  2. yetersizlii olan birey yanndaysa �yle bir konuma yapabilir: Anne imdi yemek yapyor. Soan ald tencereye koydu. B�yle basitletirilmi konumalar günde birkaç kez yaplrsa bunlar izleyen zihinsel yetersizlii olan birey önceleri içinden, sonralar dtan yüksek sesle konumalara katlr. Bu etkinlik esnasnda yönergeler de �allabilir. Tencereye koydu. imdi yemee su koyacak. Barda ver.diyerek bireyi etkinliin içine �ekebilir ve aynı anda birden fazla �almaya yer verebilir.
 1. Zihinsel yetersizlii olan bireyin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlar dorultusunda çevresi ile uyumlu etkinlikler seçilmelidir.
 2. Sözcük öğretimi �almalarnda zihinsel yetersizlii olan bireyin s�yleyebildii heceler belirlenerek s�yleyebildii hecelerden oluan sözcüklerin öğretimi ile ie balanmaldr.
 3. Zihinsel yetersizlii olan birey, dilin bir sosyal kontrol arac olduunu fark ettiinde konumak için daha fazla istek duyacandan bireyin düzeyine uygun Bütün derslerde destekleyici etkinliklere yer verilmelidir.
 4. �almalarn ilk anda zihinsel yetersizlii olan bireyle yaplandrlm ortamda yaplmas, daha sonra kii, yer, zaman deikenliine baklmakszn �almann devam etmesi gerekmektedir.
 5. �almalar esnasnda frsat öğretimi, yaparak yaayarak renme yöntemleri kullanlmaldr.
 6. Zihinsel yetersizlii olan bireylerin bireysel farkllklar göz önünde bulundurularak farklbasamaklardan balanlabilir (�rnein; kendisinden istenen nesneyi vermesi sfatlars�ylemesinden önce �allabilir) .
 7. �almalar için resimli kartlar ve gerçek nesneler kullanlmaldr. Etkinliklerde srasgeldiinde sral resimler, sesli, renkli oyuncaklar, resimli hikaye kitaplar, �flemeli oyuncaklar, balon, ayna, pipet ve etkinlie uygun materyaller kullanlabilir.
 8. Her basamakla ilgili yaplacak etkinlikler önceden belirlenmelidir.
 9. Bireyler yeni rendikleri sözcükleri büyüklerle birlikte kullanmaktan zevk alrlar."Kapya ." demeyi rendiyse bunu bir b�y e emrederek s�ylemek ve s�ylediinin yerine getirilmesini Görmekten büyük zevk duyar. Bu ÖZELlikten yararlanarak zihinsel yetersizlii olan birey konumaya özendirilebilir. Zihinsel yetersizlii olan bireylerden bu frsat esirgenmemelidir. Gel, a , kapa, al, ver, kapy a , kapy kapa tür�nden eylem bildiren sözcükler kullanarak b�yle altrmalar yaplabilir. Bu etkinlikler birden fazla aama için �eitlendirilebilir.
 10. Alc dilin gelitirilebilmesi için ksa ve �z konumalar yaplmaldr. Doru model olmak dil gelişimi için önemlidir. Karmak ve uzun sözcükl cümle ve abartl ekleri olan sözcüklerle konuma, dil gelişimine fayda salamak yerine karmaaya neden olacaktr.
 11. S�zl iletiim dönemine balayabilmi zihinsel yetersizlii olan bireylerin çevresinde olan kiiler onlarda konuma gereksinmesi yaratmak için sessiz jest ve mimiklerle yaplan anlatmlar aamal bir ekilde Görmezden gelmeli ve onlardan daha üst düzey iletiimsel davranlar beklediklerini ifade etmenin uygun yollarn bulmaldr. Ana baba ve yakn çevreyi oluturan yetikinler �ocuun iaret ve jestlerini �d�llendirmeyi, anlamay yavayava azaltmaldrlar. Böylece zihinsel yetersizlii olan birey balang�ta bu duruma uygum salamakta güçlük �ekebilir. Ancak, jest ve iarete dayal davranlarn ie yaramadn zamanla anlayacaktr.
 12. öğretim esnasnda tüm beceriler için verilen ipu�lar aamal ve sistematik biçimde geri �ekilmelidir.
 13. lgili kazanm için öncelikle tek �rg resimli kartlar kullanlmaldr. Daha sonra iki �rg , � ve daha fazla �rg ve sral bir olay anlatan resimli kartlar kullanlarak bu kazanm �allmaldr.
 14. 37. kazanm için zihinsel yetersizlii olan bireyin bedeni tarif edilmelidir. Sen sar sa�l, uzun boylu, zayf birisin. gibi ipu�lar ile �allmaldr.
 15. 46. kazanm için yaplandrlm grup etkinlii ortamnda canlandrlan � ve daha fazla olay �rg�s olan bir olay, grup üyeleri tarafından canlandrlrken rol alan kiileri izlemesi gerekmektedir. Bunun için zihinsel yetersizlii olan birey olayn tamamn rahatlkla görebilecei bir yere oturtulmal ve dinlediini anlamak için olayla ilgili basit sorular sorulmaldr.

N �ER

A. ALICI DL

 1. Ses Y�n
 2. Dinleme
 3. Y�nergeleri Yerine Getirme
 4. Taklit �almalar

  B. FADE EDC DL

  1. SÖZEL Dil

  a.
  SÖZEL fade �almalar
  b.
  Resimli Kart �almalar

  . Olay Anlatm �almalar

  c.
  Bedenini Tanma �almalar
  d.
  Sözcük T�rleri
  e.
  Ekler
  f.
  �yk Anlatm �almalar
  g.
  Oyun Oynama . Canlandrma (Dramatizasyon ) �almalar

  2. Alternatif letiim

  a.
  Beden Dili/aret/Nesnelerle letiim �almalar
  b.
  Resimli Kartla letiim �almalar

  ÖLÇME VE DEERLENDRME

  Bu mod�lde ölçme ve deerlendirme süreci; kaba deerlendirme, öğretim öncesi deerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) deerlendirme, son deerlendirme ve öğretim sonras (dönem sonu) deerlendirme aamalarndan olumaktadr. Bu aamalarla ilgili hazrlanan örnek formlara yönelik a klamalar aada verilmitir.

  A. Kaba Deerlendirme

  a.
  Dil, konuma ve alternatif iletiim becerileri deerlendirilirken Kaba Deerlendirme Formu 'nda bamsz olarak yaplan beceriler +, bamsz olarak yaplamayan beceriler - olarak iaretlenmelidir. A klama bölümüne ise deerlendirme srasndaki gözlemler yazlmaldr.
  b.
  Kaba Deerlendirme Formu'na kayt yaplrken bireyin tepkilerine müdahale edilmemeli ve bireye yardmda bulunulmamaldr.
  c.
  Kaba deerlendirme sonucunda aile ve öğretmen veya uygulayc iş birliği yaparak BEP hazrlanmaldr.

  . Kaba deerlendirmeye balamadan önce zihinsel yetersizlii olan birey ile aile bu deerlendirmenin hangi amaçla ve ne için yapld konusunda bilgilendirilmelidir. Böylece deerlendirmeye balamadan önce ailenin g�r leri alnm, bireyin yaplacak olan uygulamaya ilikin tereddütleri giderilmi olacaktr.

  B. öğretim öncesi Deerlendirme

  a.
  �almaya balamadan önce bireyin fiziksel ihtiyaçlar (yemek, tuvalet vb.) mutlaka giderilmelidir.
  b.
  öğretim öncesi deerlendirmede öncelikle �allacak aamann analizi yaplmaldr.
  c.
  öğretim öncesi deerlendirme sonuçlar, Performans Kayt Tablosu 'nda yer alan öğretim öncesi Deerlendirme sütununa iaretlenmelidir.

  . öğretim öncesi Deerlendirme sütununa dinledii �yk�y anlatma becerisi ile ilgili iaretleme yaplrken her bir alt basamak için bireye yönerge verilir ve bireyin bunu yapp yapamadna baklr.

  d.
  Yaplan kaba deerlendirme sonucunda ifade edici dil becerilerinden Dinledii �yk�y anlatr. kazanmnn yetersiz olduu ve bamsz olarak yaplamad varsaylarak bir örnek hazrlanmtr.
  e.
  öğretim öncesi deerlendirmede öncelikle ele alnan Dinledii �yk�y anlatr. kazanmnn analizi yaplarak alt basamaklara ayrlmtr: 1. �yk�y dinler. 2. �yk�y dinlediini jest ve mimiklerle belli eder. 3.�yk ile ilgili sorulara cevap verir. 4. Dinledii �yk�n�n tamamn anlatr.
  C.
  öğretim sürecini (Ders Saati) Deerlendirme
  a.
  öğretim sürecini deerlendirme sonuçlar, her ders saati sonunda Performans Kayt Tablosu'nda yer alan öğretim sürecini Deerlendirme sütunlarna iaretlenir.
  b.
  öğretim öncesi deerlendirme sonucunda bireyle Dinledii �yk�y anlatr. kazanmnn alt basamaklarndan bamsz olarak yapamadklar üzerinde öğretim yaplacaktr.
  c.
  Her ders saati öğretiminin sonunda bireyin becerinin hangi basamanda kald öğretim sürecini Deerlendirme Formu'na ilenir. Her bir alt basamak için bamsz olarak gerçekletiriyor ise B, sÖZEL ipucu ile gerçekletiriyor ise S, model olma ile gerçekletiriyor ise MO olarak ilenir.

  . Formun sonunda yer alan Aile Bilgilendirme BÖLÜM�nde, Dinledii �yk�y anlatr. kazanmnn hem öğretimi hem de kalclnn salanabilmesi için evde yaplacak tekrarlar ile ilgili a klamalar da bulundurulacaktr.

  . Son Deerlendirme

  a.
  örnek alnan kazanm �yk anlatma olduu için öğretim sürecinde yapm olduumuz son ders saati deerlendirmesi aynı zamanda bireyin bu kazanm için son deerlendirilmesi olacaktr. Bu nedenle ayr bir form hazrlanmamtr.
  D.
  öğretim Sonras Deerlendirme
  a.
  Bireyin gelişimi, öğretim sürecini deerlendirme sonuçlarna uygun olarak her ay sonunda Dönem Sonu Bireysel Performans Deerlendirme Formu'na ilenmitir.
  b.
  Dönem Sonu Bireysel Performans Deerlendirme Formu doldurulurken kazanma hangi ayda balanm ise o ay ile ilgili sütuna, kazanm bir ay içinde gerçekleti ise + olarak iaretlenir. Kazanm balanld aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanm gerçeklemedi ise) - olarak iaretlenir. Kazanmn gerçekletii aya + konur.
  c.
  ÖZEL Eğitim Deerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için gerçekletirilmesi amaçlanan kazanmlardan; gerçekletirilemeyen ya da öğretimi yaplamayan kazanmlar ayrntl olarak, öğretime hi balanmad ise bunun gerekçeleri; öğretime balanmolmasna ramen kazanm gerçekletirilemedi ise hangi alt basamakta kalnd RAM Bilgilendirme BÖLÜM nde a klanacaktr.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - özür GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Düzeyi Amaçları
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Yapısı
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - ÖLÇME değerlendirme
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Aile Eğitim
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - BİLİŞSEL BECERİLERE HAZIRLIK
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - ÖZ BAKIM Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - günlük yaşam Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Toplumsal yaşam Becerileri

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - DİL Konuşma VE ALTERNATİF İLETİŞİM Becerileri
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - PSİKOMOTOR BECERİLER
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - Sosyal Hayat
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - TÜRKÇE
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı - MATEMATİK

Destek Eğitim Programları I Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı I Zihinsel Engelliler I Anasayfa
Bilgi Bankası I Özürlü Hakları I Özel Eğitim Kanunu I İletişim
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. ÖZEL Tanı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm Hakları saklıdır
Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Zümrüt Sk. No:2/2 Okmeydanı Kağıthane / İstanbul
Tel: 0212 320 08 09 - e-mail:taniozelegitim@gmail.com
reklam ajansı